Samen de toekomst ontwikkelen

Privacy policy

BEMOG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

BEMOG doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. BEMOG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

− uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
− de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
− vragen om uw toestemming zodra wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
− passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
− geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
− op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en u hierop willen wijzen en deze respecteren;
− verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Voor haar dienstverlening kan BEMOG van u de navolgende persoonsgegevens verzamelen:

− naam
− adres
− woonplaats
− e-mailadres
− telefoonnummers
− geslacht
− geboortedatum
− geboorteplaats
− burgerlijke staat
− gezinssamenstelling
− overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

BEMOG kan de volgende gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:
− kredietwaardigheidscheck

Voor bepaalde transacties kunnen wij de kredietwaardigheid van onze klanten toetsen.
Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan de makelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

DOELEINDEN VERWERKING VAN PERSOONGEGEVENS

Voor de volgende doelstellingen worden persoonsgegevens door BEMOG verwerkt en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

− administratieve doeleinden;
− communicatie over de inschrijving en/of uitnodigingen;
− het informeren door middel van nieuwsuitingen;
− het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De inschrijving voor een woningbouwproject, het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

BEMOG bewaart uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden en bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

BEMOG verwerkt uw persoonsgegevens als u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening.

BEMOG gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze alleen als het strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening.
Uw persoonsgegevens worden binnen 8 weken na beëindiging van onze dienstverlening door ons verwijderd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
− het informeren over een woningbouwproject;
− ICT dienstverlening en het verzorgen van de internetomgeving.

Ook kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met samenwerkingspartners in het woningbouwproject en dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van BEMOG diensten te verlenen.

BEMOG geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

BEMOG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

BEMOG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

BEMOG gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN OF VRAGEN

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

WIJZIGINGEN

BEMOG behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

BEMOG heeft de heer R. Dijkstra aangewezen als functionaris gegevensbescherming. De heer Dijkstra is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Bemog Projektontwikkeling B.V.
Postbus 30200
8003 CE ZWOLLE
038 331 58 99
zwolle@bemog.nl

  • Menno van Coehoornsingel 16 |
  • 8011 XA Zwolle |
  • Tel. (038) 331 58 99 |
  • zwolle@bemog.nl

  • Menno van Coehoornsingel 16

  • 8003 CE Zwolle

  • Tel. (038) 331 58 99

  • zwolle@bemog.nl
  • U kunt ons volgen via: